เตือนภัยช่วงตรุษจีน พบ ส้ม ผลไม้มงคลมีสารพิษตกค้างมากที่สุด 9 ชนิด

จากการประชุมแก้ไขปัญหาการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักสดและผลไม้สด มีการเปิดเผยข้อมูลจากการสุ่มตรวจผักและผลไม้จากตลาดค้าส่งของไทย ช่วงวันที่ 14 ธันวาคม 2559-5 มกราคม 2560 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผลไม้สดที่มีสารพิษตกค้างหลายชนิด ได้แก่ ส้ม พบสารพิษ 9 ชนิด รองลงมาคือ แก้วมังกรและฝรั่ง พบสารพิษ 2 ชนิด ส่วน มะม่วงและมะละกอ พบสารพิษ 1 ชนิด

ส่วนการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักสด พบว่า พริก มีสารพิษตกค้าง 9 ชนิด รองลงมาคือ ผักคะน้า พบสารพิษ 4 ชนิด และผัดกาดขาวพบสารพิษ 1 ชนิด
ทั้งนี้แม้ว่าการสุ่มตรวจดังกล่าวจะพบว่า มีผลไม้ ร้อยละ 59 ตรวจไม่พบและไม่เกินค่ากำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2554 และมาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex) แต่ก็ยังมีผลไม้สดที่พบสารตกค้างมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ส้ม, แก้วมังกร, ชมพู่ และลำไย โดยชนิดสารตกค้างที่มีอัตราการตรวจพบในผลไม้สดสูง คือ carbendazim ร้อยละ 34 และ cypermethrin ร้อยละ 23 ซึ่งเป็นสารที่ไม่ดูดซึมและพบในส้มที่เป็นผลไม้มงคลนิยมให้กันในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด

ดังนั้นก่อนรับประทานควรล้างด้วยการแช่น้ำในตะกร้าหรือตะแกรงโปร่ง และเปิดน้ำไหลความแรงพอประมาณ โดยระหว่างล้างให้ใช้มือถูไปมาบนผิวส้ม ประมาณ 2 นาที ส่วนผัก ควรแกะกลีบออกจากต้น คลี่ใบออก และนำมาแช่ล้างเช่นเดียวกับการล้างผลไม้

0