September 23, 2020
  • 9:20 am Hello world!

ไม้แบดมินตันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับไม้แบดมินตันเท่าไร

1.บอกยี่ห่อของไม้แบด

2.แสดงโลโก้สัญลักษณ์ของยี่ห่อ

3.บอกรุ่นของไม้แบดมินตัน

4.บอกค่า U ขนาดน้ำหนักของไม้ และ บอกค่า G -ขนาดของด้ามจับไม้แบดมินตัน

5.บอกเลขรหัสของผลิตภัณฑ์ไม้แบดมินตัน

6.บอกความสามารถของเอ็นที่ตรึงเอ็นได้กี่ปอนด์ ยกตัวอย่างเช่น 3U 20-28lbs หมายความว่า ไม้แบดมินตัน 3U เอ็นสามารถตรึงได้ 20 ถึง 28 ปอนด์ ห้ามเกินที่กำหนด